Łęczna, ul. Pańska 7 tel. 81 462 10 00

Kancelaria Diradcy Podatkowego Baaf. Księgowa ŁęcznaKANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Czym zajmuje się nasze Biuro Rachunkowe?

Udzielamy porad z zakresu zobowiązań podatkowych,

Prowadzimy dokumentację rachunkową Twojej firmy,

Sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe oraz udzielamy pomocy w tym zakresie,

Reprezentujemy Cię przed właściwymi Organami podatkowymi na podstawie pełnomocnictwa,

 

KSIĘGOWOŚĆ TWOJEJ FIRMY ZAWSZE PROWADZIMY Z PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM. 

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM

Prowadzimy w Twoim imieniu Księgi Handlowe oraz inne ewidencje podatkowe w tym również wszelkie ewidencje kadrowo płacowe wymagane do sprawnego działania Twojej firmy.

Biuro Księgowe Łęczna, Kancelaria Doradcy Podatkowego BaaF Łęczna

 

Księgowy Łęczna, Biuro Księgowe Łęczna, Baaf ŁęcznaROZLICZENIA INDYWIDUALNE

Skutecznie i szybko pomożemy Ci rozliczyć Twoje roczne zeznania podatkowe PIT. Doradzimy też w tematach stosowanych przez Ciebie ulg oraz wszelkich innych możliwych odliczeń od podatku.

 

WYŚLIJ NAM WIADOMOŚĆ

Ochrona przed spamem: Zaznacz pole

 

Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe BaaF:

 • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych.
 • Prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu i innych ewidencji do celów podatkowych (w tym kadrowo-płacowych) oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
 • Sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu pomocy w tym zakresie.
 • Reprezentowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed organami podatkowymi, składania wyjaśnień, podpisywania deklaracji i oświadczeń, podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym i wyjaśniającym.

Jednym słowem:

Udzielamy porad
z zakresu zobowiązań podatkowych
Prowadzimy dokumentację
rachunkową Twojego przedsiębiorstwa
Sporządzamy zeznania
i deklaracje podatkowe oraz udzielamy pomocy w tym zakresie
Reprezentujemy Cię
przed właściwymi Organami podatkowymi na podstawie pełnomocnictwa

Dane kontaktowe do biura

Kancelaria Doradcy Podatkowego BaaF Witold Walatek

21-010 Łęczna, ul. Pańska 7

tel. 81 462 10 00 | fax. 81 752 18 16

Filip Walatek: (kierownik biura)
tel: 600-053-395

NIP: 713-001-04-20
REGON: 430530950

Numer Uprawnienia: 07525

Uprawnienia i odpowiedzialność doradcy

 • Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 • Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca podatkowy”. Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.
 • Doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie umowy na zasadach ogólnych.
 • Doradca podatkowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia zasad obowiązków Zleceniodawcy ustalonych w umowie.

Obowiązek zachowania tajemnicy:

 • Doradca jest stosownie do przepisów ustawy do zachowania tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zlecenia, chyba że Zleceniodawca zwolni go pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umownego stosunku zlecenia.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie współpracowników Doradcy.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy wg warunków obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego Doradcy zobowiązany jest on do udzielenia informacji i współpracy. Ustawowe prawo odmowy zeznań lub informacji pozostaje nienaruszone.
 • Doradca może wydawać osobom trzecim sprawozdania, opinie lub inne pisemne wyniki swojej działalności, związane z wykonaniem umowy, tylko za zgodą Zleceniodawcy.
 • Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

Uprawnienia Biuro Rachunkowe Łęczna, Księgowy Łęczna Baaf